emPulse ® - člen skupiny emTeam

Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Služby

 

Máte niektorý z problémov uvedených na tejto stránke? Prostredníctvom nášho tímu a našich služieb Vám určite poradíme. Vykonáme všetky právne kroky, aby záujmové pozemky boli efektívne majetkovoprávne usporiadané. Každé majetkovoprávne usporiadanie je špecifický proces, preto po skompletizovaní a naštudovaní dokladov pripravíme projektovú analýzu a navrhneme najjednoduchšiu možnú cestu k nadobudnutiu pozemku.

Ponúkame:

  • zabezpečenie dokladov, ktoré preukazujú vlastníctvo k pozemkom (výpisy z listov vlastníctva, pozemkovoknižných vložiek, dedičských konaní a notárskych zápisníc)
  • spracovanie identifikácie vlastníckych vzťahov a sumarizácia týchto vzťahov v prehľadnom zozname s identifikáciou parciel, spoluvlastníckych podielov, a jednotlivých vlastníkov
  • vypracovanie geometrických plánov na majetkovoprávne usporiadanie, zriadenie vecných bremien, zlúčenie, resp. oddelenie parciel
  • vyhotovenie všetkých druhov zmlúv a dohôd (zmlúv o budúcich zmluvách, kúpnych zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, nájomných zmlúv, darovacích zmlúv a dohôd o usporiadaní spoluvlastníctva)
  • vypracovanie návrhov na vklad do katastra, zastupovanie v katastrálnom konaní, až po vydanie listu vlastníctva
  • zabezpečenie znaleckých posudkov na ocenenie pozemkov
  • vyhotovenie všetkých podkladov potrebných k zmene druhu pôdy – vyňatie z PPF a LPF